HOOFDSTUK 7.1


Financiën

Het resultaat over 2018 is uitgekomen op bijna € 9 miljoen positief. Dat is ruim 3% van de omzet die na een aantal jaren voor het eerst weer groeide naar bijna € 251 miljoen. Het financieel resultaat ligt daarmee ruim boven de doelstelling van tenminste 1%.


De totale opbrengsten zijn met ruim € 8 miljoen gestegen van bijna € 243 miljoen in 2017 naar bijna € 251 miljoen in 2018. Voor ruim € 12 miljoen hangt dit samen met indexering en extra kwaliteitsmiddelen bekostigd uit de Wet Langdurige Zorg. De opbrengsten uit hoofde van de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, subsidies en overige opbrengsten liepen met ongeveer € 4 miljoen terug.


De totale kosten stegen met ruim € 4 miljoen van bijna € 238 miljoen in 2017 naar bijna € 242 miljoen in 2018. De personele kosten stegen met ruim € 2 miljoen. Deze stijging viel mee door geringe reorganisatiekosten en door vrijval van de hiervoor gevormde reorganisatievoorziening. De afschrijvingskosten daalden met bijna € 1 miljoen en in 2018 was geen bijzondere afschrijving van intramurale gebouwen nodig, in tegenstelling tot 2017 toen bijna € 4 miljoen extra werd afgeschreven. De overige bedrijfskosten stegen met ruim € 6 miljoen ten opzichte van 2017, met name vanwege incidentele meevallers in 2017. De financiële lasten daalden enigszins ten opzichte van 2017.

Het balanstotaal steeg enigszins van ruim € 249 miljoen eind 2017 naar bijna € 250 miljoen eind 2018. De vaste activa daalden met ruim € 9 miljoen. De vlottende activa stegen met bijna € 10 miljoen met name door een stijging van de liquide middelen. Het eigen vermogen steeg door het goede resultaat over 2018 met bijna € 9 miljoen naar ruim € 82 miljoen. Door aflossingen daalden de langlopende schulden met ruim € 8 miljoen.


Door het resultaat over 2018 stijgt de solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door balanstotaal) naar bijna 33%. Hiermee is De Zorggroep financieel gezond.


Kengetallen
jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018