HOOFDSTUK 5.2


Veiligheid

Vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname) zijn vanaf 2017 een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in zorgorganisaties, onder andere door indicatoren op basis van deze vier thema’s op te nemen in het kwaliteitsverslag.

..........................................................................................................................................................

Indicatoren over de basisveiligheid worden uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar aangeleverd bij de Openbare Database van het Zorginstituut door een daartoe ingerichte organisatie die voldoet aan de aanleverspecificaties van het Zorginstituut.

..........................................................................................................................................................

Elke verpleeghuisorganisatie heeft een incidentencommissie of maakt gebruik van een lokale of regionale incidentencommissie (gereed per 1-7-2017).

..........................................................................................................................................................

Ieder jaar worden gegevens aan de overheid aangeleverd voor de verantwoording van de ouderenzorg. De laatste jaren is dat aan het Zorginstituut. In 2018 hebben we gegevens aangeleverd over de kwaliteitsindicatoren. Deze gegevens worden openbaar gemaakt en zijn bijvoorbeeld stuurinformatie voor inspecties en inkopers/ zorgverzekeraars.

Bij de uitvraag 2018 zijn data aangeleverd op locatieniveau t.a.v. de volgende kwaliteitsindicatoren :

  • Prevalentie en casuïstiekbespreking decubitus
  • Afspraken over behandeling rond het levenseinde
  • Medicatieveiligheid (medicatiefouten, medicatie reviews)
  • Middelen en maatregelen rondom vrijheid
  • Sturen op kwaliteit en veiligheid (MIC/ MIM, calamiteiten, in- en externe audits, locatie verbeterplannen, uitkomsten audits en verbeterplannen op website)
  • Continuïteit van zorg (bespreking en evaluatie zorgplan, gebruik zorgdossier, incidenten in zorgdossier)
  • Kwaliteitsverslag 2018 op website
  • Aanbevelingsscore (Net promotor score)


De Zorggroep levert in 2018 zorg in 38 zorglocaties. Op www.zorginzicht.nl vindt u vanaf augustus 2019 informatie over kwaliteitsindicatoren over 2018 per zorglocatie.

De uitleg over de thema’s basisveiligheid zijn hieronder weergegeven. Informatie op zorglocatieniveau hebben wij aangeleverd bij het Zorginstituut (www.zorginstituut.nl) en is daar inzichtelijk.


Decubitus

Risicosignalering op decubitus is standaard onderdeel van de geleverde zorg. Wij scoren niet systematisch decubitus categorieën qua ernst. Decubitus komt passend bij de observaties, gescoorde risico’s, verpleegvragen en het verpleegplan aan de orde bij de artsenvisite, het MDO en werkoverleggen. Zo nodig vindt scholing/ deskundigheidsbevordering op dit onderwerp plaats.


Advance Care Planning
I
n het ECD zijn over de volgende onderwerpen besluiten te nemen en vast te leggen: Reanimeren, ziekenhuisopname, infuus, palliatief beleid, antibiotica en sondevoeding. Zowel bij opname als in de weken en maanden erna is dit een onderwerp van gesprek.

Medicatieveiligheid
We weten dat medicatieveiligheid een belangrijk onderwerp is. Er zijn verschillende processen ingeregeld om veilige zorg te bieden. Medicatieveiligheid is binnen alle zorgteams als extra taak belegd bij de kwaliteitsverpleegkundigen. Deze verpleegkundigen organiseren de checks en audits en zo nodig scholing. Aanvullend hierop worden met de specialist ouderengeneeskunde en apotheek naar aanleiding van incidenten verbeteracties uitgezet.

Cliënten met een verblijf met behandeling vallen contractueel onder de reviews van de ziekenhuisapotheek. Contractueel is afgesproken, en is ook de praktijk, dat cliënten met een verblijf zonder behandeling minimaal éénmaal per jaar een medicatie review krijgen door de betrokken apotheek.


Vrijheidsbevordering
Risicosignalering op vrijheidsbeneming dan wel het belang van vrijheidsbevordering is een onderwerp dat aandacht krijgt. Dit is geen standaard onderdeel van het zorgplan maar wordt op cliëntniveau beoordeeld en toegepast. Altijd vinden maatregelen alleen plaats in overleg en in opdracht van de Specialist Ouderengeneeskunde, betrokken cliënt en familie. Maatregelen worden vastgelegd in het statische deel van het zorgplan van het ECD. Dit geldt ook voor de wettelijk voorgeschreven evaluatiemomenten.

Het kwaliteitssysteem (incl. kompaZ/Vilans, de kwaliteitshandboeken, diverse procedures en beleidsnotities, KwaliteitsNieuws op maat) is geoptimaliseerd en medewerkers voelen zich hierdoor voldoende ondersteund.


Verbeterpunten
en acties

Afdeling Jasmijn
in Venlo

Een goede balans
tussen sfeer
en hygiëne

Groene Kruis Wijkverpleging
Verbeteren
cameratoezicht risicolocaties