HOOFDSTUK 5.1


Leren en verbeteren van kwaliteit

Elke verpleeghuisorganisatie heeft in de loop van 2017 een kwaliteitsplan opgesteld volgens de in dit hoofdstuk geschetste werkwijze.

..........................................................................................................................................................

Elke verpleeghuisorganisatie verzorgt vanaf het rapportagejaar 2017 de interne én externe verantwoording via één kwaliteitsverslag. Dit document verschijnt jaarlijks voor 1 juli volgend op het rapportagejaar en wordt gepubliceerd op de website van de organisatie.

..........................................................................................................................................................

Elke verpleeghuisorganisatie dient tevens het webadres van het kwaliteitsverslag, uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar, aan te leveren aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland.

..........................................................................................................................................................

Elke verpleeghuisorganisatie past jaarlijks het kwaliteitsplan aan op basis van het kwaliteitsverslag. Het aangepast kwaliteitsplan verschijnt uiterlijk 31 december.

..........................................................................................................................................................

Elke verpleeghuisorganisatie maakt uiterlijk 1-7-2017 deel uit van een lerend netwerk met tenminste twee andere collega-zorginstellingen.

..........................................................................................................................................................

In elke verpleeghuisorganisatie vindt een vijfjaarlijkse (multidisciplinaire) kwaliteitsvisitatie plaats door de relevante beroepsorganisatie.

...........................................................................................................................................................
Elke verpleeghuisorganisatie beschikt voor 1-1-18 over een kwaliteitsmanagementsysteem.

...........................................................................................................................................................


De Zorggroep heeft een visie op leren en ontwikkelen: wij kiezen voor een leer- en ontwikkelmodel van divergeren (verbreden, alternatieven zoeken, dialoog, trial & error: keuzes creëren) en convergeren (focussen, selecteren, discussie, kiezen: keuzes maken) met elkaar.

Onze medewerkers hebben oog en oor voor best practices en voorbeeldprojecten uit het land (Waardigheid en Trots) en introduceren deze bij collega’s en leiding.

We stellen kwaliteitsverbeterplannen op per locatie en verantwoorden ons daarop. Deze sluiten aan op de ontwikkelingen binnen de teams en locaties en de normen in de kwaliteitskaders. We bewaken de ondergrenzen van kwaliteit beter op de basisveiligheidsindicatoren. We leiden die af van de praktische vragenlijsten van de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ).

De Zorggroep richt haar blik naar buiten en profileert zich als kennisorganisatie voor complexe professionele verpleging en verzorging. Zorginnovaties vanuit de praktijk krijgen voorrang (beeldzorg, Medido, zorgalarmering, Carenzorgt etc.). Medewerkers voelen zich ondersteund in het professioneel werken via de multidisciplinaire zorgpaden.

Ook voelen zij zich gestimuleerd en gefaciliteerd in het continu ‘leren en verbeteren’. Niet alleen binnen het eigen team of de eigen sector, maar ook op locatieniveau tussen teams en op Zorggroep-niveau tussen sectoren. Medewerkers ervaren het werken met het dashboard en de zes resultaatgebieden als ondersteunend.

Aanvullend op samenwerking met verschillende ketenpartners, UKON, lidmaatschappen V & VN, visitaties door b.v. Verenso, lidmaatschap NIP en interne commissies, ligt de nadruk nu op leren in en dichtbij de zorgteams. Dus op korte termijn het vaker realiseren van een audit of studiedag samen met teams dichtbij in plaats van extern en landelijk.

De organisatie had in het verleden incidentencommissies. Incidenten over cliënten (MIC) of medewerkers (MIM) werden daar verzameld en besproken. De verbinding tussen deze commissies en de praktijk bleek echter niet goed te werken. Hierdoor werd het leren dichtbij en in de teams niet voldoende bevorderd.

Het vastleggen en behandelen van MIC- en MIM-meldingen hebben we nu belegd en georganiseerd binnen de teams en de sectoren. Het is een taak en verantwoordelijkheid deze meldingen in samenhang te bespreken met andere zorggerelateerde zaken. Bij de analyse beoordelen de teams of er gewerkt is volgen de visie en volgens de landelijke richtlijnen. Bij ernstige zaken schakelen we onafhankelijke externe onderzoekers in en werken we met uitgebreide analyse- en verbetermodellen.
Verbeterpunten
en acties

Groene Kruis Wijkverpleging Inschrijven in en aanpassen werkwijze aan kwaliteitsregister

Een verbetercyclus
voor álle teams

Groene Kruis Wijkverpleging Verbeteracties uitvoeren en borgen n.a.v. bezoek IGJ

Geen wijzend vingertje maar samen de schouders onder verbetering

Groene Kruis Wijkverpleging Realiseren audits, overdracht in de keten.
Palliatieve zorg.
Dossieraudit team onderling

Hospice De Ark

Groene Kruis Ondersteuning Thuis
Scholing en training mbt oplossingsgericht werken