HOOFDSTUK 3.1


Medewerkerstevredenheid

Elke verpleeghuisorganisatie moet voor zijn personeelssamenstelling gebruik maken van de tijdelijke normen die geschreven zijn in paragraaf 6.3 totdat de sector landelijke context-gebonden normen heeft ontwikkeld voor voldoende en vakbekwaam personeel.

.............................................................................................................................................................................................................

De personeelssamenstelling in al haar dimensies is zoals beschreven in dit hoofdstuk onderdeel van het kwaliteitsplan en wordt geëvalueerd in het jaarlijkse kwaliteitsverslag. Vooruitlopend hierop publiceert elke zorgorganisatie de gegevens van 2018 uiterlijk 1-7-2018 op zijn website.

.............................................................................................................................................................................................................

Vanaf 1-1-2018 is er voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om op gezette tijden mee te lopen bij een collega-organisatie uit het lerend netwerk. De wijze hoe dit wordt georganiseerd wordt vastgelegd in het kwaliteitsplan en geëvalueerd in het kwaliteitsverslag.

.............................................................................................................................................................................................................

Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing. De omvang en aard hiervan worden vastgelegd in het kwaliteitsplan en geëvalueerd in het kwaliteitsverslag.

.............................................................................................................................................................................................................


De Zorggroep waakt over een kwalitatief verantwoorde samenstelling van haar zorgteams. De deskundigheid van zorgmedewerkers dient immers aan te sluiten bij de vragen en wensen van onze cliënten. Een kwalitatief verantwoorde personele samenstelling draagt er aan bij dat er goede en veilige zorg, zowel thuis als in zorglocaties gerealiseerd kan worden. In de thuiszorg zorgen we (als dat nodig is) bijvoorbeeld voor afstemming met de huisarts, apotheek, het ziekenhuis en collega’s van de GGZ. In onze zorgcentra organiseren we (als dat nodig is) bijvoorbeeld aanvullende deskundigheid op het bestaande multidisciplinaire overleg met cliënt/familie, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en therapeuten.

Het directieteam vindt het belangrijk dat de formatie van alle teams zo snel als mogelijk op orde wordt gebracht. Continue werving en opleiding is daarom van groot belang. De wensen van de teams zijn hierbij leidend. Er zijn gerichte acties en maatregelen genomen om het problematische ziekteverzuim aan te pakken. Met de doorontwikkeling van de zelfstandige kleine zorgteams*, de aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en gedrag, het op peil houden van de juiste personeelssamenstelling en de inzet van verzuimspecialisten, streven we naar een verzuim in de richting van het landelijk gemiddelde.

Daarnaast is er extra effort gezet op de werving van verzorgenden en verpleegkundigen niveau 3IG, 4 en 5. Veilige mogelijkheden van functiedifferentiatie en inzet van anders of lager opgeleiden wordt verkend en samen met de opleidingsinstituten wordt eveneens naar langdurige oplossingen gezocht.

In 2018 kreeg De Zorggroep meer inzicht in de in-, door- en uitstroom van medewerkers. Het op peil houden van het aantal medewerkers is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.

Het werken volgens ‘de bedoeling’ vergt van medewerkers/teams een actieve rol en bijdrage. In 2018 is de nieuwe manier van werken en de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen teams, management en ondersteuning intensief gemonitord. Medewerkers en teams ervaren dat de focus in hun werk bij de (persoonsgerichte) zorg voor de cliënt ligt.

De ondersteunende diensten en de teammanagers/teamcoaches faciliteren deze andere manier van werken. De HR-dienstverlening is daartoe in de volle breedte geactualiseerd. Om meer ondersteunend aan de zorgteams te kunnen zijn, is in 2018 nieuwe backoffice software in gebruik genomen en geoptimaliseerd. Medewerkers worden daarnaast minder aanbodgericht en meer op behoefte ondersteund via interne communicatie.

De focus lag in 2018 op teamontwikkeling en multidisciplinaire samenwerking, de eigen professionaliteit van medewerkers en innovatie van de zorg.


* Een zorgteam is een klein team dat bestaat uit zorgmedewerkers samen met de specialist ouderengeneeskunde en/of huisarts en/of psycholoog als de zorgvraag van de cliënt daar om vraagt. Dit multidisciplinaire zorgteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van de zorg die bij de cliënt past.

Ons verbeterpunt

Ontwikkelen van kaders en monitoring wat betreft deskundigheid, competenties en loopbaan-ontwikkeling voor resultaatgericht werken.

Onze acties

Binnen de Sector Zorg voor mensen met Dementie/NAH hebben we in samenwerking met alle kwaliteitsverpleegkundigen een jaarplan opgesteld over verbeterpunten voor resultaatgericht werken. Deze verbeterpunten liggen op het gebied van MIC MIM, ECD, Hygiëne top drie en dergelijke Op basis van dit plan rapporteren deze kwaliteitsverpleegkundigen per kwartaal aan hun manager. De kwaliteitsverpleegkundigen zijn om hun taak beter te kunnen uitvoeren, gecoacht op hoe zij samen met medewerkers op een prettige manier komen tot verbeteringen. De kwaliteitsverpleegkundigen en 24-uursverpleegkundigen werken nauw samen. Deze 24-uursverpleegkundigen worden ingezet in verschillende zorglocaties en als zodanig vervullen zij ook een signalerende functie naar de kwaliteitsverpleegkundigen.


Een groep medewerkers is geschoold in het doen van quickscans bij incidenten. Door deze quickscans wordt specifieker duidelijk wat wel en niet loopt binnen een team. Wij zien deze meldingen als een kans om te leren. Binnen het structurele vakoverleg worden ervaringen gedeeld en wil men leren om de deskundigheid naar een hoger niveau te tillen. In de praktijk zien we dat collega’s elkaar opzoeken en geconstateerde tekortkomingen anders, minder veroordelend en meer lerend en onderzoekend benaderen. Acties, voortkomend uit de resultaten van de quickscans, worden binnen de teams besproken en uitgevoerd.


Binnen de Sector Somatiek-GRZ-EBC is in een aantal teams is de zogenaamde ‘Daily Stand’ ingevoerd waarbij gezamenlijk in overleg bewust wordt stilgestaan bij de komende werkweek en werkindeling. Deze tijdelijke ‘vertraging’ helpt bij het delen van zorgen en goed inschatten van prioriteiten.


In 2018 zien we verandering in de samenwerking. Er vindt overleg plaats tussen verschillende teams binnen één locatie over zaken als het plannen van groepsactiviteiten, de groepsverzorging/woonkamer-activiteiten die door alle bewoners worden gebruikt. Zo zijn er in november en december in alle locaties gesprekken gehouden over hoe de extra gelden van onder andere Waardigheid en Trots per locatie worden besteed.


Met betrekking tot stuurinformatie is een dashboard gebouwd waarin medewerkers de teamresultaten kunnen beoordelen. In voortgangsgesprekken met de manager worden deze resultaten geanalyseerd. Ook worden voortgangsacties ten behoeve van de resultaten besproken: hoe ga je als team om met meldingen, wie zoekt trends en zorgt voor terugkoppeling, waardoor worden deze meldingen veroorzaakt en wat doen we eraan. Ook de stand van zaken met betrekking tot het teambudget wordt besproken. Als er bijvoorbeeld buitensporig veel geld wordt besteed aan één individuele cliënt, worden hier door het team maatregelen op genomen.


Het basisrooster is opgebouwd op basis van de normering van de NZA. Het streven daarbij is de 100%-norm. Binnen de Sector Zorg voor mensen met Dementie/NAH analyseren en bespreken we de feitelijke bezetting iedere maand per team. Deze bezetting blijft een aandachtspunt. Ofschoon de norm leidend is, is het door verzuim maar ook door schaarste op de arbeidsmarkt moeilijk alle functies structureel in te vullen. Daar waar nodig worden hiaten door ZZP’ers opgevuld.


Over het algemeen is het in de Sector Somatiek-GRZ-EBC in 2018 goed gelukt om de bezetting te realiseren volgens de NZa normen. Als hulpmiddel wordt hierbij de roostertool gehanteerd. In 2018 is een toename te zien in de inzet van het aantal vrijwilligers en welzijnswerkers om toezicht en gastheerschap te borgen.


Daarnaast zien we een verandering in het type bewoner. Ten opzichte van vijf jaar geleden is de complexiteit van de zorgvraag behoorlijk toegenomen. Cliënten die bij ons komen wonen zijn hoogbejaard (> 80) met kinderen op leeftijd, die met hun eigen problematieken te maken hebben. Ook wonen familieleden vaak ver weg en kan op hun ondersteuning geen beroep worden gedaan. Vaker worden onze medewerkers geconfronteerd met conflicten binnen families over de wettelijke vertegenwoordiging. Daarnaast speelt armoede bij een aantal cliënten een rol. Dit vraagt extra aandacht en zorg ook wat financiën betreft voor de basisvoorzieningen (b.v. geen pyjama, tandpasta). Om te kunnen voorzien in een volwaardige laatste levensperiode wordt extra actie ondernomen en spreken wij voor deze categorie cliënten fondsen aan, zoals Waardigheid en Trots en Verborgen Verlangens.

Ons verbeterpunt

Vaststellen van een verantwoordelijkheidsmatrix voor alle resultaatgebieden, passend bij de nieuwe koers en inrichting met teams, coaches en managers.

Onze acties

Voor alle zes resultaatgebieden zijn de verantwoordelijkheden voor managers en teams duidelijk. De diverse coaches zitten meer in een adviserende rol. Zij ondersteunen en adviseren de teams op aanvraag en signaleren indien van toepassing. De teams kunnen met hun coach sparren over hoe het team het best kan functioneren. De praktijk rechtvaardigt deze scheiding van verantwoordelijkheden. In 2018 is besloten de teams meer aandacht te geven en ondersteuning en begeleiding dichter bij de medewerkers te brengen om meer zelfsturing te bereiken. Daarom is het aantal coaches en managers verhoogd. Tevens zijn extra coaches met specifieke kwaliteiten, aangesteld op projectbasis om ontwikkelingen te stimuleren.

Veel meer uitdaging
dan in het ziekenhuis

Een voorbeeld van zelfsturing

Opleiding

Het verhaal van verpleegkundige John

Medewerkers
tevredenheid

Vrijwilligers
tevredenheid

Het vrijwilligerslied

Het verhaal van verpleegkundige Jonathan