HOOFDSTUK 2.3


Wonen en welzijn

Vijf thema’s (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers en wooncomfort) zijn leidend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van wonen en welzijn.

............................................................................................................................................................................................................

Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze thema’s en zichtbaar te maken in kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag.

...........................................................................................................................................................................................................

Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en mogelijkheden van de verschillende doelgroepen van verpleeghuiszorg verdient specifieke aandacht.

...........................................................................................................................................................................................................Wij hebben verschillende visiedocumenten en beleidsnotities als het gaat om mantelzorg, familieparticipatie en vrijwilligers. De extra gelden van Waardigheid en Trots zijn ingezet voor zinvolle dagbesteding en activiteiten voor cliënten. Er zijn verschillende verbetertrajecten opgepakt om wonen en welzijn zo prettig en passend mogelijk te maken. Zoals anders eten en drinken, snelle beschikbaarheid van goede zorghulpmiddelen en nabijheid van huismeester en servicemedewerkers op de zorglocaties.


De beide sectoren (Zorg voor mensen met dementie/NAH en Somatiek-GRZ-EBC) hebben met hun cliëntenraden afgesproken hoe de gelden van Waardigheid en Trots in dit kader worden geïnvesteerd. Onderwerpen zijn:

Deskundigheidsbevordering in het kader van de ontwikkeling van de zorgteams (kennis over ziektebeelden, versterken multidisciplinaire samenwerking zoals benoemd in de Zorgpaden, ontwikkeling van competenties in het voeren van de dialoog met cliënt en mantelzorger, E-learning ‘Visie op werken met mensen met Dementie, scholing BOPZ, scholing omgaan met ‘onbegrepen gedrag etc.).


Zinvolle daginvulling. Deze gelden hebben bijgedragen aan een betere samenwerking met familie/vrijwilligers en een diversiteit aan dagbestedingsactiviteiten. Enkele voorbeelden zijn: muziek maken, koken, samen bewegen, bewegingsbox, knutselmiddagen, inzet van Mimakkus, uitstapjes, aanschaf tovertafels, project: ken je bewoner ten behoeve van passende activiteiten per bewoner. Activiteiten per locatie rond de feestdagen.


Daginvulling in de wijk in relatie tot de combinatieteams. Een combinatieteam is een team dat zowel intramuraal als extramuraal zorg verleent in de wijken Bösdael (Reuver) en De Nieuwe Munt (Tegelen).


In het kader van welzijnsdenken hebben onze procescoördinatoren vrijwilligers een actieve rol in het verbinden met de wijk en het dorp. Zo kunnen onze bewoners samen met mensen uit de buurt biljarten en Jeu de boules spelen. Ook zijn er activiteiten voor mensen met dementie zoals: dansen voor mensen met dementie of (in samenwerking met Hulp bij Dementie) een bezoek brengen aan het Limburg Museum en een rondleiding krijgen die speciaal op hen is afgestemd. Binnen de teams zijn ook activiteitenbegeleiders aangesteld.

Ons verbeterpunt

Realiseren van een steekproef met betrekking tot feitelijke bezetting op Wlz-gefinancierde afdelingen. Deze bezetting zal in Q2 worden getoetst aan de NZA-normen en daarna worden opgenomen in de jaarlijkse cyclus.

Onze actie

Van onze accountants verwachten wij binnenkort richtlijnen voor de feitelijke bezetting en hoe wij kunnen beoordelen of we voldoende middelen inzetten vanuit de kwaliteitsimpuls.

Ons verbeterpunt

Het doorgaan met ontwikkelen van strategisch vastgoedbeleid, een meer integrale (welzijn, zorg, bouw, techniek) strategische visie op wonen, passend bij de veranderende woonwensen en zorgvragen van de cliënten.

Onze actie

In 2018 is doorgegaan op de ingeslagen weg voor de bouwplannen in met name de gemeente Venlo. Er is een nieuw aanbod aan voorzieningen gecreëerd. Naast het creëren van extra aanbod gebaseerd op reeds bestaande type woningen in stadsdeel Blerick, is ook een nieuwe huisvestingsvorm voor cliënten met dementie ontwikkeld en gerealiseerd. Daarnaast zijn plannen ontwikkeld en intern goedgekeurd voor de grootschalige vervanging van de bestaande verzorgingshuizen. Ter voorbereiding op de nieuwe strategische koers is veel informatie verzameld en zijn analyses uitgevoerd. De conclusies en daaruit voortvloeiende adviezen dienen als input voor de nieuwe strategische koers.

Knuffelservice

Waardigheid
en trots

Wonen in de wijk
van de toekomst

Groene Kruis Wijkverpleging Ontwikkeling Volledig Pakket Thuis
ism sectoren Dementie
en Somatiek

Zorgstudio's Rooyhof
in Venlo

Bijna net als thuis

Groene Kruis Wijkverpleging
Mantelzorgonder-steuning vermelden in ECD

Thuisbegeleiding

Het verhaal
van mijn broer Sef

Betekenisvol
ontmoeten

Nieuw woonconcept
voor mensen
met dement
ie

Groene Kruis Wijkverpleging Ontwikkeling toekomstbestendige zorg De Nieuwe Munt en Bösdael