HOOFDSTUK 2.2


Visie op wijkzorg en wijkverpleging

Behalve zorg aan cliënten die bij ons wonen, verlenen wij ook zorg aan mensen die thuis wonen. Dit betreft wijkverpleging en Ondersteuning Thuis. Beide zijn ondergebracht in onze sector Groene Kruis Thuiszorg (GKT). Vanuit deze sector wordt gewerkt vanuit een eigen visie: Wij hebben hart voor mensen. Zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. Wij streven naar oplossingen voor cliënten die hun zelfredzaamheid en zorgonafhankelijkheid ondersteunen en kwaliteit van leven in stand houden of verbeteren. Werken vanuit deze zorgvisie betekent dat iedere cliënt en zijn persoonlijke situatie uniek zijn en het vertrekpunt zijn voor de zorgverlening. Elke cliënt heeft een eigen persoonlijk en professioneel netwerk en een eigen manier om met zijn problemen om te gaan.

Binnen de sector GKT werken we met 100 zorgteams: teams van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, verspreid over Noord- en Midden-Limburg. Zij nemen hun verantwoordelijkheid, plannen hun eigen werk en bespreken met elkaar welke aanpak het beste is. Het team werkt binnen gestelde kaders en legt verantwoording af aan de teammanager. Benodigde taken binnen het team worden onderling verdeeld en deze taakverdeling kan periodiek rouleren. De teams worden ondersteund door teamcoaches en door de ondersteunende dienst.


In het kader van Ondersteuning Thuis worden activiteiten aangeboden op het gebied van thuisbegeleiding en dagbesteding. Dit met als doel om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen, b.v. na overlijden van de partner of na vermindering van mobiliteit en dergelijke.

Intramurale cliënten

2.086

Extramurale cliënten

5.686

Locaties

38