HOOFDSTUK 2.1


Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

De vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) zijn voor zorgverleners richtinggevend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en ondersteuning.

........................................................................................................................................................................................

Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze thema’s en dit zichtbaar te maken in kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag.

..............................................................................................................................................................................................................

De voorgestelde uitwerkingen per onderscheiden thema’s zijn handreikingen voor de instrumenten voor verbetering, het voeren van gesprekken en het ontwikkelen van competenties. Zorgorganisaties zijn vrij om deze thema’s naar eigen inzicht aan te vullen.

.............................................................................................................................................................................................................

Vanaf 1-7-2017 beschikt iedere cliënt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan (met in ieder geval zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en afspraken over handelen bij calamiteiten), dat uiterlijk zes weken na opname (of zoveel eerder als mogelijk) volledig en (tot bijstelling aan de orde is) definitief wordt.

..............................................................................................................................................................................................................

Vanaf 1-7-2017 is de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan belegd bij een verzorgende van tenminste niveau 3 (IG), of bij een andere zorgverlener van tenminste niveau 3. Bij voorkeur is dit de contactverzorgende dan wel de eerste verantwoordelijk verzorgende of verpleegkundige (EVV-er).

Onze acties


Alle cliënten die in zorg komen, krijgen een zorgplan. Dit zorgplan wordt omschreven in het elektronisch cliënt dossier (ECD). Het ECD is ingericht volgens de vier domeinen: compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. Het zorgplan is maatwerk voor de cliënt en richtinggevend voor zorgaanpak en verbetering. Het zorgteam, de betrokken artsen, psychologen en andere experts werken, ondersteund door handboeken en landelijke kaders, aan het realiseren van zorg. Elke cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan en uiterlijk zes weken na verhuizing over een volledig en definitief zorgleefplan. De organisatie beschikt over een heldere visie op zorg, vanuit cliëntperspectief en beschreven vanuit kwaliteit van leven.


Wij werken volgens de landelijke richtlijnen van Verenso en Vilans als het gaat om beleid bij onverwachte ontwikkelingen in de zorg. Het bespreken van mogelijke complicaties en al dan niet ziekenhuisopname is onderdeel van het komen wonen bij De Zorggroep. Organisatie-breed heeft dit onderwerp aandacht in verband met het realiseren van een opnamemogelijkheid voor tijdelijke cliënten met een ziekenhuisindicatie.


In 2018 hebben wij mogelijkheden met betrekking tot het aanbieden van Volledig Pakket Thuis (VPT, met of zonder behandeling), Eerstelijns Verblijf, Modulair Pakket Thuis (MPT) en andere nieuwe vormen van zorg nader verkend. Het doel is om zoveel mogelijk mensen zorg te bieden binnen de beschikbare middelen.

Samen complexe zorg mogelijk maken

Mijn thuis in
De Nieuwe Munt

Groene Kruis Wijkverpleging
Verder ontwikkelen
van wijkgericht
werken

Jonge mensen met dementie

Groene Kruis Wijkverpleging Realiseren
zorgdomein wondpoli


Belevingsgerichte nachtzorg Piushof Panningen

Thuis wonen
met alle zorg en
ondersteuning

Groene Kruis Wijkverpleging Onderzoeken samenwerking met huisartsenpost buiten kantooruren

KDV kortdurend verblijf
Bösdael Reuver

Oqui con nus non quam

Satatium voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut occullu ptatem que num exped quia volorerestia.